Samarbejdsaftale for Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning

 

§ 1. AFTALENS PARTER

Følgende parter indgår aftale om aktivt at støtte og samarbejde omkring aktiviteterne i forbindelse med nærværende samarbejdsaftale:

Den Danske Filmskole
Theodor Christensens Plads 1
1437 København K
CVR: 16967793

Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
CVR: 29102384

Aalborg Universitet
Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Niels Jernes Vej 10
9229 Aalborg Ø
CVR: 29102384

The Animation Workshop
VIA University College
Kasernevej 5
8800 Viborg
CVR: 30773047

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Philip De Langes Allé 10
1435 København K
CVR: 18975734

DTU Compute
Richard Petersens Plads
Bygning 324
2800 Kgs Lyngby
CVR: 30060946

Københavns Universitet
Datalogisk Institut v/ Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
CVR: 29979812

Aarhus Universitet
Institut for Kommunikation og Kultur
Langelandsgade 139
8000 Aarhus
CVR: 31119103 

IT-Universitetet i København
Rued Langgaaards Vej 7
2300 København S
CVR: 29057753

- herefter benævnt som parterne.
 

§ 2. FORMÅL

Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning (DADIU) – stiftet 31. januar 2005 – er et samarbejdende netværk af uddannelsesinstitutioner på tværs af Danmark, der har til formål at uddanne højt kvalificerede kandidater til den digitale og interaktive del af underholdningsbranchen og har mulighed for at fremme forskning og udvikling inden for dette felt. DADIU blev grundlagt af en række forskere og undervisere samt nøglepersoner fra computerspilsindustrien. Præmissen i uddannelsen har, siden stiftelsen, været, at computerspilsproduktioner kræver en række forskellige kompetencer og dermed studerende fra forskellige uddannelser på tværs af Danmark. Uddannelsen samler derfor studerende i intensive uddannelsesforløb, hvor hvert forløb resulterer i en konkret digital, interaktiv produktion. De samarbejdende parter vil i regi af DADIU:
 

-        varetage et fælles undervisnings- og produktionsforløb for parterne

-        være bindeled mellem parterne og den interaktive underholdningsindustri

-        understøtte landsdækkende kontakt og skabe grobund for etablering af såvel videnskabelige som industrielle projekter

-        arrangere workshops og seminarer om digital, interaktiv underholdning
 

§ 3. ORGANISATION: STYREGRUPPE

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af en repræsentant for hver af parterne. Såfremt et styregruppemedlem træder ud, udpeger den pågældende part et nyt medlem for resten af perioden. Styregruppen vælger et antal eksterne medlemmer til styregruppen. De eksterne medlemmer deltager i styregruppen som en rådgivende funktion uden stemmeret.
 
Stk. 2.
Styregruppepladserne ny/genbesættes inden udgangen af 1. kvartal i år med ulige årstal, og styregruppen konstituerer sig på det første møde herefter med formand og næstformand. Det betyder, at de særligt udpegede medlemmer vælges af den afgående styregruppe.

Stk. 3.
Den Danske Filmskole ansætter en akademileder. DADIUs styregruppeformand deltager som observatør og rådgiver i ansættelsesudvalget. I opslaget til en stilling, hvori funktionen som akademileder indgår, nævnes dette eksplicit. Akademilederen har det faglige ansvar for koordinering af DADIUs aktiviteter. Akademilederen deltager i styregruppen på observatørbasis.

Stk. 4.
Styregruppen fastlægger den overordnede strategi, mål og rammer for DADIU. Styregruppen indstiller sammen med akademilederen forslag til budget samt principperne for afviklingen af uddannelsen til Den Danske Filmskole, der træffer den endelige beslutning herom.

Styregruppens formål er herudover, at:

-        koordinere aktiviteterne under denne aftale, herunder beslutte rammen for DADIU, hvorunder akademilederen og koordinationsgruppen koordinerer uddannelsen.

-        tegne samarbejdet udadtil i overensstemmelse med aftalens formål.

-        igangsætte relevant sam- og udviklingsarbejde.
 

Stk. 5
Den Danske Filmskole varetager den daglige administrative drift af DADIU. Det indebærer bl.a., at Den Danske Filmskole huser DADIUs studiesekretariat.

Stk. 6
Styregruppen mødes to gange om året. Såfremt en af parterne ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Mødedatoer fastsættes for et år af gangen. Dagsorden og bilag til styregruppemøderne udsendes tre uger inden mødet. Møderækken forløber med et årligt møde på Den Danske Filmskole og et årligt møde ved en af de øvrige samarbejdspartnere. De respektive samarbejdspartnere er værter ved styregruppemøderne.

Stk. 6.1.

Følgende dagsordenspunkter skal behandles på et ordinært styregruppemøde:

1.     Godkendelse af referat fra forrige møde
2.     Akademilederens beretning om DADIUs virksomhed siden sidste møde
3.     I februar-marts hvert år skal det reviderede regnskab præsenteres og styregruppen kan afgive udtalelse.

4.     En gang årligt skal kontingent for det kommende år vedtages
5.     Sidst på året skal DADIUs budget for det kommende år behandles og godkendes med henblik på endelig godkendelse fra Den Danske Filmskole.
6.     I ulige årstal efter udpegelse/genudpegelse af medlemmer konstituerer styregruppen sig
7.     Evt. indkomne forslag
8.     Eventuelt

Forslag til behandling under punktet indkomne forslag skal indsendes til akademilederen senest to uger inden mødet. Den Danske Filmskole skal udsende indkomne forslag til styregruppen senest syv dage før styregruppemødet.

Stk. 7
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, idet der kun kan træffes beslutning, når mindst halvdelen af styregruppen er til stede.

Stk. 8
Styregruppen kan på baggrund af en skriftlige motiveret ansøgning optage uddannelsesinstitutioner, som erklærer sig indforstået med DADIUs formål, som betaler kontingent, og som godkendes af styregruppen på baggrund af en kvalitetsvurdering. Det indebærer, at nye uddannelser skal kvalitetsvurderes af fagfolk, som udpeges på baggrund af indstilling af akademilederen.

§4 ORGANISATION: KOORDINATIONSGRUPPE

Styregruppen nedsætter en koordinationsgruppe, som består af repræsentanter fra hver af DADIUs medlemsuddannelser. Uddannelserne udpeger selv sine repræsentanter. Desuden udpeger Producentforeningen en repræsentant for den interaktive underholdningsindustri.

Koordinationsgruppen mødes efter behov, dog mindst to gange årligt. Akademilederen har ansvaret for at indkalde koordinationsgruppen.

Stk. 2
Der udvælges to repræsentanter blandt de studerende, der er tilknyttet uddannelserne. Disse studenterrepræsentanter vælges fra midten af de studerende for et år af gangen. Valget finder sted i forbindelse med starten af DADIU-forløbet. Koordinationsgruppen tilser, at valget finder sted, og at de studerende informeres om opgaver og forpligtelse forbundet hermed.
 

§5 UDDANNELSENS UDVIKLING OG KVALITETSSIKRING

Koordinationsgruppen har i nært samarbejde med de deltagende parter et koordinerende ansvar for evaluering, kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsen samt den løbende faglige koordinering mellem DADIU og uddannelserne. Det indebærer, at koordinationsgruppen samt DADIUs studiesekretariat sikrer, at uddannelsesforløbet evalueres i overensstemmelse med de deltagende parters krav og forventninger hertil. Det er imidlertid til enhver tid den enkelte deltagende uddannelse, der har ansvaret for kvalitetssikringen af sine studerendes faglige progression, læringsmål og udprøvning; dette sker i overensstemmelse med disse institutioners kvalitetssikringsstandarder og -procedurer. DADIU skal derfor indsende forløbsplaner/uddannelsesbeskrivelser samt evalueringer til koordinationsgruppen, som skal sikre, at de kommer videre til relevante fora ved parterne (studienævn m.v.) til godkendelse, hvor dette måtte være et krav.

§6. ØKONOMISKE FORHOLD

Aktiviteter i henhold til samarbejdsaftalen dækkes økonomisk af DADIU-samarbejdet, som huses og administreres af Den Danske Filmskole. Det indebærer, at relevante lønudgifter til akademileder, sekretariatsbetjening m.v. varetages af Den Danske Filmskole på basis af den kontingents og deltagerbetalingsmodel, som finansierer DADIU-samarbejdet.

Stk. 2. Tilskud fra Den Danske Filmskole
Den Danske Filmskole yder årligt et direkte tilskud til DADIU, svarende til 1,4 mio. kr. i 2016-prisniveau. Tilskuddet justeres løbende efter Den Danske Filmskoles årlige finanslovsbevilling.

Stk. 3. Kontingents- og deltagerbetalingsmodel
DADIU finansieres udover det i §6, stk. 2 nævnte tilskud, hovedsageligt af to elementer: 1. Et årskontingent, hvor hver enkelt medlemsuddannelse betaler et kontingent på 25.000 kr. årligt pr. tilmeldt kompetence (eksempelvis spildesigner, programmør, projektleder, m.v.). 2. En deltagerbetaling, hvor hver enkelt medlemsuddannelse betaler 12.500 kr. pr. deltagende studerende i DADIU-forløbet. Beløbsstørrelserne er fra 2016 – den årlige betaling fastlægges i forbindelse med årets budgetlægning, jf. §3 stk. 6.1.

Stk. 4. Øvrige ressourcer (lokaler m.v.)
Aktiviteterne under DADIU huses af de samarbejdende parter. Det indebærer, at hvert årligt gennemløb af DADIU afvikles med fulde semesterforløb på enkelte af de deltagende institutioner. Det gør sig i den forbindelse gældende, at de institutioner, der huser undervisningsforløbene stiller såvel lokaler som udstyr og anden infrastruktur (internet, administrativ bistand, it-support m.v.) til rådighed efter nærmere aftale.

Dette opgøres årligt i forbindelse med budgettering og regnskabsaflæggelse. De samarbejdende parter forpligter sig til løbende at evaluere brugen af lokale ressourcer i forhold til bl.a. kontingent, deltagerbetaling og DADIUs samlede budget.
 

Stk. 5. Regnskab og revision
Den Danske Filmskole varetager sekretariatsbetjeningen af DADIU, herunder aflæggelse af regnskab i overensstemmelse med statens regler.
 

§7. VARIGHED, OPSIGELSE OG ÆNDRINGER

Samarbejdsaftalen gælder indtil 31. december 2019. Aftalen kan forlænges af partnerne i enighed.

Stk. 2 Udtrædelse
Parter, der ønsker at udtræde af DADIU, skal gøre det med et års varsel ved et af styregruppens møder. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
 

§8. MISLIGHOLDELSE OG EKSKLUSION

Gør en af parterne sig skyldig i væsentlig misligholdelse af nærværende aftale, kan de andre parter ophæve aftalen. Ophævelse af aftalen kan dog kun finde sted, såfremt den misligholdende part efter modtagelse af skriftligt påkrav ikke inden for en frist på 14 dage har foretaget handlinger, der bringer misligholdelsen til ophør.

Stk. 2.
Styregruppen kan ekskludere et medlem, der ikke respekterer vedtægterne eller de beslutninger, som er vedtaget af styregruppen. Beslutning om eksklusion skal bekræftes på det nærmest følgende styregruppemøde.
Styregruppen kan beslutte at udmelde et medlem, såfremt uddannelsen ikke lever op til den ønskede kvalitet og indhold, eller såfremt uddannelsen ikke længere er relevant i det fælles undervisning- og produktionsforløb. Beslutningen skal dog vedtages med 2/3 af stemmerne.
 

§9. ANSVAR

Almindeligt ansvar for medarbejdernes skadevoldende handlinger påhviler parterne i henhold til gældende regler herom. Ingen af parterne kan drages til ansvar for tab, der opstår som følge af væsentlig misligholdelse af nærværende aftale (kontraktretligt ansvar). Ophævelse af aftalen er dermed den eneste tilgængelige misligholdelsesbeføjelse. 
 

§10. SAMARBEJDSAFTALEN

Ændring af Samarbejdsaftalen kræver enighed blandt alle styregruppens medlemmer.

Stk. 2. Nye samarbejdsprojekter
DADIU-forløbet udgør et særskilt samarbejdsprojekt. Udvikles nye samarbejdsprojekter i regi af styregruppen aftales de nærmere detaljer vedr. økonomien, samarbejdsformer, herunder hver enkelt parts forpligtigelser og bidrag, på ny.
 

§11. LOVVALG OG TVISTER

Nærværende samarbejdsaftale er underlagt dansk ret. Tvister, der ikke kan løses af parterne i mindelighed, henvises til behandling ved de almindelige danske domstole. Parterne aftaler København som værneting.