Available in Danish only

Vedtægter for Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning

For Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning er fastsat følgende:

Formål
§1.
Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning (DADIU) – stiftet 31. januar 2005 – har til formål at uddanne til den digitale og interaktive del af underholdningsbranchen, samt fremme forskning og udvikling inden for dette felt.
DADIU vil
- varetage et fælles undervisnings- og produktionsforløb for medlemsuddannelserne
- være bindeled mellem uddannelserne og den interaktive underholdningsindustri.
- understøtte landsdækkende kontakt og skabe grobund for etablering af såvel videnskabelige som industrielle projekter
- arrangere workshops og seminarer om digital, interaktiv underholdning

Bestyrelse
§2. 
Bestyrelsen er DADIUs højeste myndighed. Hvert medlem af DADIU tilbydes en plads i bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem falder fra, udpeger den pågældende uddannelse et nyt medlem for resten af perioden. Bestyrelsen kan på eget initiativ vælge op til to medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 2.
Bestyrelsespladserne ny/genbesættes i begyndelsen af år med ulige årstal, og bestyrelsen konstituerer sig på det første møde herefter med formand og næstformand. Det betyder, at de særligt udpegede medlemmer vælges af den afgående bestyrelse.

§ 3.
Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, mål og rammer for DADIU og træffer alle nødvendige beslutninger for DADIUs drift. Bestyrelsen godkender DADIUs budget og principperne for afviklingen af uddannelsen.

§ 4.
Som bevillingshaver ansætter Den danske Filmskole akademilederen. DADIUs bestyrelsesformand deltager i ansættelsesudvalget. I opslaget til en stilling, hvori funktionen som akademileder indgår, nævnes dette eksplicit.

§ 5.
DADIU forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

§ 6.
Bestyrelsen mødes som minimum to gange om året. Mødedatoer fastsættes for et år af gangen. Dagsorden og bilag til bestyrelsesmøderne udsendes tre uger inden mødet.

§ 7.
Følgende dagsordenspunkter skal behandles på et ordinært bestyrelsesmøde:

1.     Godkendelse af referat fra forrige møde
2.     Akademilederens beretning om DADIUs virksomhed siden sidste møde
3.     I februar-marts hvert år skal det reviderede regnskab fremlægges og godkendes
4.     En gang årligt skal kontingent for det kommende år vedtages
5.     En gang årlig skal DADIUs budget for det kommende år fremlægges og godkendes
6.     I ulige årstal efter udpegelse/genudpegelse af medlemmer konstituerer bestyrelsen sig
7.     Evt. indkomne forslag
8.     Eventuelt


Stk. 2.
Forslag til behandling under punktet indkomne forslag skal indsendes til akademilederen senest to uger inden mødet. Sekretariatet skal udsende indkomne forslag til den øvrige bestyrelse senest syv dage før bestyrelsesmødet.


§ 8.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, idet der kun kan træffes beslutning, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
 

Koordinationsgruppen

§ 9.
Koordinationsgruppen består af repræsentanter fra hver af DADIUs medlemsuddannelser. Uddannelserne udpeger selv deres repræsentanter. Desuden udpeger Producentforeningen en repræsentant for den interaktive underholdningsindustri.

Stk. 2
Der udvælges to repræsentanter blandt de studerende, der er tilknyttet uddannelserne. Studenterrepræsentanterne vælges af de studerende for et år af gangen. Valget finder sted i forbindelse med starten af DADIU-forløbet.
 

§ 10.
Koordinationsgruppen har ansvaret for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsen samt koordinering mellem DADIU og uddannelserne.
 

§ 11.
Koordinationsgruppen mødes efter behov, dog mindst to gange årligt. Akademilederen har ansvaret for at indkalde koordinationsgruppen.
 

Akademilederen

§ 12.
Akademilederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 13.
Akademilederen har ansvaret for administration og koordinering af DADIUs aktiviteter. Akademilederen er leder af DADIUs sekretariat.

Stk. 2.
DADIUs sekretariat varetager den daglige drift af DADIU, herunder formidling af DADIUs aktiviteter samt sekretærarbejde for bestyrelsen.

 

Medlemmer

§ 14.
Enhver uddannelse, som erklærer sig indforstået med DADIUs formål, som betaler kontingent, og som godkendes af bestyrelsen på baggrund af en kvalitetsvurdering kan optages i DADIU.

Stk. 2
Nye uddannelser skal kvalitetsvurderes af fagfolk udpeget af akademilederen. 
 

§ 15.
Uddannelser, der ønsker at blive medlem af DADIU, skal skriftligt ansøge bestyrelsen herom.
 

§ 16.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer vedtægterne eller de beslutninger, som er vedtaget af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion skal bekræftes på det nærmest følgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan beslutte at udmelde et medlem, såfremt uddannelsen ikke lever op til den ønskede kvalitet og indhold, eller såfremt uddannelsen ikke længere er relevant i det fælles undervisning- og produktionsforløb. Beslutningen skal dog vedtages med 2/3 af stemmerne.

 

§ 17.
Medlemmer, der ønsker at udtræde af DADIU, skal gøre det med et års varsel ved et af bestyrelsens møder. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.


Regnskab og Revision

§ 18.
DADIUs økonomi administreres af Den Danske Filmskole, som udarbejder regnskab og sørger for revision.
 

Hæftelse

§ 19.
DADIU hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende
formue. Der påhviler ikke DADIUs medlemmer eller bestyrelse en personlig hæftelse.
 

Vedtægtsændringer og DADIUs opløsning

§ 20.
Ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af bestyrelsens medlemmer ikke til stede, indkalder bestyrelsen til et nyt bestyrelsesmøde, der tidligst kan afholdes fem uger senere. Der skal i indkaldelsen til dette
møde redegøres for forslaget. På det nye bestyrelsesmøde kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.


Stk. 2.
Ved opløsning af DADIU gælder samme regler som i stk. 1. DADIUs eventuelle nettoformue deles mellem medlemmerne.

Revideret 1. november 2014